Com dissenyar una metàfora

Un article llarg que explica com funcionen i com es creen les metàfores. Molt recomanable per llegir i entendre com funcionen alguns processos cognitius i per què algunes metàfores funcionen i d’altres no. Si entenem la ‘construcció d’una metàfora’ com entrar a una habitació i mirar per una finestra,

What often happens when you introduce people to this new metaphor is that they’ll complain about the furniture colour or the window trim, or praise you for something minor, such as the window sashes. The danger is that they’ll discard the enterprise before they’ve looked out the window – which, in most cases, offers a view onto the outside that’s unfamiliar. (…) To design a metaphor, you have to get beyond what people say they like or don’t like.

El que sovint passa quan presentes una nova metàfora és que la gent es queixa del color dels mobles o de la forma de la finestra, o et feliciten per una cosa menor, com les sanefes de la finestra. El perill és que descartin la idea abans que mirin per la finestra — el que, en molts casos, ofereix una visió a l’exterior que resulta poc familiar. (…) Per a dissenyar una metàfora, s’ha d’anar més enllà del que la gent diu que els agrada o no els agrada.

Com deia, altament recomanable.

Llegir How to design a metaphor a Aeon.co.

One thought on “Com dissenyar una metàfora

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s