Apple i els usuaris captius

Si ahir deia que els canvis a TNR son pitjor de l’esperat, avui pot ser que ho confirmem.

Resulta que ara s’adonen que això del model de captivitat a la plataforma pròpia, model que han emprat i potenciat Google, Apple i tots, pot ser que no és una idea gaire bona. El titular ho diu tot.

Apple Music Is Another Tech Company Attempt to Please Investors by Trapping Customers

Apple Music és una altra empresa de tecnologia que intenta complaure als inversors atrapant als clients

Això es mereix un aplausu molt sentit. Provem un altre fragment, just després del comentari sobre les conseqüències de la compra d’ Instagram per part de Facebook (la negreta és meva):

Streaming music services, as is, are unfortunately siloed—one cannot, for instance, make a universal playlist that supports Rdio, Spotify, and Apple Music. It’s a situation without an analog equivalent: mixtapes work on any brand of cassette player.

Els serveis de streaming de musica, per ells mateixos, son -hom no pot, per exemple, fer una llista de temes universal que serveixi a Rdio, Spotify i Apple Music. És una situació sense un equivalent analògic: les cintes de casset funcionen a qualsevol reproductor de cintes.

Jo demanaria a Presidència que es tallessin les dues orelles (i pot ser el rabo també), però a l’autor. Mirat d’una altra manera, és bo que aquestes coses comencin a ser ‘mainstream‘.

Llegiu Apple Music Is Another Tech Company Attempt to Please Investors by Trapping Customers a The New Republic.

One thought on “Apple i els usuaris captius

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s